20/06/2019

Наші проекти

{:ua}

За шість років нашої діяльності ми провели 800 заходів, які відвідали більше 19’700 осіб.

Освітня асамблея 6 років діяльності

За цей час реалізовано більше двадцяти проектів.
Хочемо познайомити вас із ними детальніше:

 1. Курс «Журналістські розслідування» – 2016 – від провідних журналістів-розслідувачів програм «Слідство.Інфо», «Схеми» та інших;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 2. Курс помічника народного депутата – 2016 – один з перших некомерційних курсів на цю тему. Після завершення курсу усі сумлінні студенти відправилися на стажування у Верховну Раду;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 3. Курс «Репортажна журналістика» – 2017;
 4. Всеукраїнський тренінг-семінар “Сотник” – 2017 – спрямований на розвиток молодих діячів патріотичного виховання. Організатори – Освітня асамблея, Національний центр правозахисту спільно з Мiнiстерством молоді та спорту України, а також Київською міською державною адміністрацією.Освітня асамблея Сотник
 5. Курс «Судова психологія» – 2017 з науковцем зі Сполучених Штатів Америки Джимом Хіллом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6. «Курс корисної журналістики» – 2018 – навчання текстової та відеожурналістики. Найкращі студенти пройшли стажування у Всеукраїнських медіа, а дехто був працевлаштований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7. Resilience League Summer School 2018 – 2018 – Міжнародна школа з інформаційної безпеки та національно-патріотичного виховання – спільно з ICDS (Естонія), NCDSA (Естонія) та ProCom (Україна) за підтримки Мінмолодьспорту;      
 8. Всеукраїнський проект «Правосвідомість і НПВ» спільно з Національним центром правозахисту за підтримки Мінмолодьспорту – 2018;    
 9. Розробка гри «Холодний Яр. Інша історія» спільно з Ukrainian Military Honour за підтримки Мінмолодьспорту – 2018;  
 10. Безстроковий проект «Освітній простір для молоді» – з 2018-нині – допомога молодим громадським організаціям та ініціативам (залишити заявку на проведення заходу);  
 11. «Школа порятунку життя» – 2018-2019 – навчання найбільш мотивованих студентів київських університетів домедичній допомозі спільно з 44 Навчальним центром;  
 12. Переможці конкурсу «Громадський бюджет» у м.Києві у 2017 році – проведення заходів просто неба у Голосіївському парку м.Києва;      
 13. Членство у Міжвідомчій комісії з питань національно-патріотичного виховання – 2017-нині;
 14. Членство у Громадській раді при Міністерстві освіти і науки України – 2018-нині;
 15. «English for warriors» – 2018 – курси англійської мови для бійців АТО;    
 16. Проект «proМова» – 2018 – проект, спрямований на популяризацію української мови;    
 17. Проект «#пишаюся_українцями» – 2018-нині – спрямований на популяризацію видатних українців;  
 18. Курс «Комп’ютерне моделювання меблів» для поранених бійців АТО – 2018;  
 19. Регулярні заходи психологічної реабілітації бійців АТО – 2017-нині, спільно зі Спілкою ветеранів війни з Росією;  
 20. Курс копірайтингу – 2019 – найкращі випускники пройшли стажування.    
 21. Ліга стійкості – 2019 – Міжнародна школа з інформаційної безпеки та національно-патріотичного виховання – за фінансової підтримки Мiнiстерства молоді та спорту України у сфері національно-патріотичного виховання.


22. Школа лідерства та громадянської свідомості НАУ – 2019 – спільно з ВГО “Молодий Народний Рух”, “Студреакція” та Інститутом новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету.

23. Академія стратегічних комунікацій-2020 – школа інформаційної безпеки та національно-патріотичного виховання, проведена за підтримки Міністерства молоді та спорту України.


Стратегічні комунікації

І, крім цього, сотні лекцій, семінарів, майстер-класів на теми економіки, геополітики, аналітики, екології, військової справи, історії та ін.

Оцінив? Тоді допоможи нам!

{:}{:en}

We have held more than 800 events, which were visited by more than 19’700 people during 6 years of our activity.

Освітня асамблея 6 років діяльності

We want to introduce you to our projects:

 1. Course “Journalist Investigations” – 2016 – from leading investigative journalists “Slidstvo.Info”, “Skhemy” and others;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2. The course of the Assistant to the People’s Deputy – 2016 – is one of the first non-profit courses on this topic. After completing the course, all conscientious students went to the Verkhovna Rada for internship;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3. Course “Reporting Journalism” – 2017;
 4. All-Ukrainian training seminar “Sotnyk” – 2017;

  Освітня асамблея Сотник

 5. Course “Forensic Psychology” – 2017 with scholar from the United States of America Jimmy Hill;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 6. “Course of Useful Journalism” – 2018 – text and video journalism training. The best students have been trained in the All-Ukrainian media, and some of them have been employed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 7. Resilience League Summer School 2018 – 2018 – International School for Information Security and National Patriotic Education – jointly with ICDS (Estonia), NCDSA (Estonia) and ProCom (Ukraine);      
 8. All-Ukrainian project “Legal consciousness and National Patriotic Education” in cooperation with the National Center of protection of rights with the support of the Ministry of Youth and Sports- 2018;   
 9. Creating and development of the game “Kholodnyi Yar. Another history ” in association with the Ukrainian Military Honor with the support of the Ministry of Youth and Sports – 2018;  
 10. Unlimited project “Educational space for youth” – from 2018 to present – assistance to young public organizations and initiatives (leave an application to hold an event ) (application);  
 11. “Life-saving School” – 2018-2019 – training of the most motivated students of Kyiv universities for medical assistance together with the 44 Training Center;  
 12. The winners of the “Public Budget” Competition in Kyiv in 2017 – the holding of events in the Holosiivskyi Park of Kyiv in the open air;      
 13. Membership in the Interdepartmental Commission on national-patriotic education – 2017-till now;
 14. Membership in the Public Council under the Ministry of Education and Science of Ukraine – 2018-till now;
 15. «English for warriors» – 2018 – English language courses for ATO warriors;    
 16. Project “proMova” – 2018 – a project aimed at popularizing of the Ukrainian language;    
 17. The project «#пишаюся_українцями» (I am proud of the Ukrainians)  – 2018- till now – aimed at popularizing outstanding Ukrainians;  
 18. Course “Computer modeling of furniture” for the wounded ATO warriors – 2018; 
 19. Regular events of psychological rehabilitation of ATO warriors – 2017-till now, jointly with “the Union of veterans of war with Russia”;  
 20. Copywriting course – 2019 – the best graduates have been trained..    
 21. Resilience League – 2019 – International school of informational security and national patriotic education with the financial support of Ministry of youth and sports of Ukraine in the area of national patriotic education.

22. National Aviation University School of Leadership and Civic Consciousness – 2019;

23. Academy of Strategic Communications – 2020;


Стратегічні комунікації

And besides, we have held hundreds of lectures, seminars, workshops on the topics of economics, geopolitics, analysts, ecology, military affairs, history, and others.

Like it? Then you may help us!

{:}